Algemene gebruiksvoorwaarden Kidsclub

Artikel 1 Definities

Apparaten: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden.
Content: audiovisueel materiaal zoals bijvoorbeeld lokale producties, films, series en trailers.
Dienst: de abonneedienst van Stichting Make Some Noise Kids, genaamd Make Some Noise Kidsclub, die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen afnemen, na betaling en uitsluitend voor eigen gebruik onder onderstaande Voorwaarden.
Donaties: Giften aan Stichting Make Some Noise Kids door of via Gebruikers ter ondersteuning van de missie van Stichting Make Some Noise Kids, namelijk om zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met de wereld waar God een belangrijke rol heeft.
Gebruiker: de natuurlijke persoon die een Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap heeft afgesloten bij Stichting Make Some Noise Kids.
Klantenservice: de gegevens van de klantenservice zijn te vinden via http://makesomenoisekids.nl De klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier op de website.
Partijen: Stichting Make Some Noise Kids en de Gebruiker samen.
Profiel: informatie over de Gebruiker zoals voornaam, achternaam, adres, geboortedatum en geslacht.
Make Some Noise Kidsclub Account: De persoonlijke registratie via het Make Some Noise Kidsclub Account waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de Dienst. Naast de Gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het Make Some Noise Kidsclub Account het Profiel van de Gebruiker. Indien de registratie voor het Make Some Noise Kidsclub Account ook mogelijk is via een social-login, dan is het invullen van een e-mailadres en niet nodig. De benodigde gegevens worden in dat geval automatisch in het Make Some Noise Kidsclub Account ingevoerd.
Transactie: Het gezamenlijke besluit van partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding waarbij Stichting Make Some Noise Kids toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen zoals opgenomen in deze voorwaarden, toegang tot Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit betaling van een bedrag aan Stichting Make Some Noise Kids.
Make Some Noise Kids: De Stichting met beperkte aansprakelijkheid, Stichting Make Some Noise Kids, statutair gevestigd aan de Scheveningsebos 65, 2716 HW, Zoetermeer (KVK 69584443).
Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap: Het lidmaatschap van Make Some Noise Kidsclub waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot de abonneedienst Make Some Noise Kids.
Voorwaarden: De onderhavige Gebruikersvoorwaarden die op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing zijn.
Website: De Website van de Dienst van Make Some Noise Kids, te vinden op makesomenoisekids.app

Artikel 2 Het aanmaken van een Make Some Noise Kidsclub Account

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker een Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap af te sluiten bij Make Some Noise Kids. Om een Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap af te sluiten moet een Make Some Noise Kidsclub Account worden aangemaakt.
2.2 Het lidmaatschap is gekoppeld aan het opgegeven emailadres en kan niet worden gewijzigd. Wanneer de Gebruiker een ander emailadres wil gebruiken, dan dient de Gebruiker het lidmaatschap stop te zetten en een nieuw lidmaatschap af te sluiten met het nieuwe emailadres.
2.3 Gebruiker dient bij het aanmaken van een Make Some Noise Kidsclub Account zijn e-mailadres als Gebruikersnaam op te geven. Indien men zich registreert door middel van een social-media login hoeft geen wachtwoord te worden gekozen. Bij het aanmaken van een Make Some Noise Kidsclub Account kan er om persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden gevraagd, zoals voornaam, achternaam, leeftijd en geslacht.
2.5 Elke transactie die via het Make Some Noise Kidsclub Account wordt gedaan wordt geacht te zijn gedaan door de Gebruiker of met goedkeuring van de Gebruiker. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het Make Some Noise Kidsclub Account komen voor rekening en risico voor de Gebruiker tenzij dit gebruik aan Stichting Make Some Noise Kids kan worden toegerekend.
2.6 Make Some Noise Kids kan additionele voorschriften voor onder meer het Gebruik van de Dienst vaststellen. Deze additionele voorschriften worden alsdan op de Website geplaatst en kunnen gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden deze voorschriften zorgvuldig na te leven.
2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy- en cookiestatement van Make Some Noise Kids van toepassing zoals dat is gepubliceerd op de Website. Make Some Noise Kids is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 3 Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van Make Some Noise Kids dient de Gebruiker een lidmaatschap af te sluiten. Als abonnee van Make Some Noise Kidsclub krijgt de Gebruiker onbeperkt toegang tot de abonneedienst van Make Some Noise Kids voor een vast bedrag per maand. Lidmaatschappen zijn per maand opzegbaar.
3.2 Lidmaatschappen gaan in op de datum waarop Make Some Noise Kids de aanmelding van de Gebruiker bevestigt en lopen automatisch door tot het moment dat door de Gebruiker of Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap wordt opgezegd.
3.3 Tenzij anders overeengekomen is voor het gebruik van het Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd. Make Some Noise Kids behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Make Some Noise Kids onder meer via de Website vooraf bekend worden gemaakt. 3.4 De Gebruiker kan het lidmaatschap op Make Some Noise Kidsclub op elk gewenst moment opzeggen. Na opzegging houdt de Gebruiker toegang tot het Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap voor de periode waarvoor de (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd is. Indien een Gebruiker zijn of haar Account beëindigt, eindigt het Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap automatisch.
3.5 De lidmaatschapskosten voor het Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap worden bij het aangaan van het lidmaatschap in rekening gebracht en elke maand daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag of eerstvolgende geschikte werkdag, dit ter keuze van Make Some Noise Kids automatisch afgeschreven. Make Some Noise Kids behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de lidmaatschapskosten te wijzigen bijvoorbeeld in het geval dat de lidmaatschapskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens ontoereikend banksaldo.
3.6 Door gebruik te maken van het Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap autoriseert de Gebruiker Make Some Noise Kids om maandelijks de lidmaatschapskosten tegen het geldende tarief en eventuele andere door de Gebruiker gemaakte en vooraf overeengekomen kosten af te schrijven via de door de Gebruiker geselecteerde betalingsmethode.
3.7 Make Some Noise Kids is gerechtigd om de toegang tot de Dienst met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Make Some Noise Kids niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.
3.8 Indien Make Some Noise Kids niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren zullen eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Gebruiker komen.
3.9 Make Some Noise Kids verricht geen terugbetalingen of creditering voor gedeeltelijk gebruikte perioden.
3.10 Bij beëindiging van het Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap vervallen alle aanspraken van de Gebruiker jegens Make Some Noise Kids.

Artikel 4 Donaties

4.1 Donaties aan Make Some Noise Kids kunnen worden gedaan door of via Gebruikers.
4.2 Donaties zijn te allen tijde vrijwillig en zijn vormen geen onderdeel van het Make Some Noise Kidsclub lidmaatschap.
4.3 Het (laten) doen van een donatie staat los van de betaling van lidmaatschapskosten.
4.4 Donaties worden door Make Some Noise Kids gebruikt ter ondersteuning van de missie van de Dienst, namelijk om kinderen een aantrekkelijk platform te geven waarop creatief talent wordt bevestigd, uitgedaagd en ingezet voor anderen, met als doel: het potentieel naar buiten brengen wat God in kinderen heeft gelegd.
4.5 Make Some Noise Kids verricht geen terugbetalingen of creditering van donaties.

Artikel 5 De content

5.1 De beschikbare Content op de Dienst zal voortdurend variëren. Make Some Noise Kids behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
5.2 De Content wordt die geschikt is voor kinderen in de leeftijd 8 tot en met 13 jaar.
5.3 Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD of UHD. Dergelijke content kan uitsluitend in deze beeldkwaliteit worden bekeken op apparaten die deze technische specificaties ondersteunen en via een internetverbinding die hiervoor voldoende capaciteit heeft. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat HD-Content en/of UHD-Content kan worden afgespeeld op een apparaat van de Gebruiker en dat de capaciteit van de internetverbinding van de Gebruiker voldoende is voor deze Content.

Artikel 6 Gebruik van de dienst en ontbindingsrecht van de Gebruiker

6.1 Een Transactie tussen de Gebruiker en Make Some Noise Kids komt tot stand zodra de Gebruiker een lidmaatschap heeft afgesloten. Het recht op toegang tot Content ontstaat nadat Make Some Noise Kids de betaling voor het lidmaatschap heeft ontvangen.
6.2 De Gebruiker kan een afschrift van de transactie downloaden via de Website.
6.3 De levering van Content vangt aan zodra betaling door Make Some Noise Kids ontvangen is tenzij anders overeengekomen is.

Artikel 7 Prijzen, betaling en condities

7.1 Alle door Make Some Noise Kids gepubliceerde prijzen zijn in Euro’s en inclusief het in Nederland geldende btw-tarief, tenzij anders vermeld.
7.2 Totdat een transactie is voltooid behoudt Make Some Noise Kids zich het recht voor om prijzen voor Content op ieder tijdstip te wijzigen. Make Some Noise Kids biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbieding nadat de Transactie is voltooid.
7.3 De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website.
7.4 Indien de Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld wanneer Make Some Noise Kids niet in staat is om de uitstaande bedragen te innen, is Make Some Noise Kids, al dan niet via derden, gerechtigd de betreffende betalingen te (doen) incasseren, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente daarover alsmede de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.
7.5 Gebruiker is pas gekweten van zijn betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door Make Some Noise Kids onvoorwaardelijk is ontvangen.
7.6 Gebruiker geeft Make Some Noise Kids toestemming om, al dan niet via derden, alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden via de door de Gebruiker gekozen betaalwijze.
7.7 Make Some Noise Kids maakt onder andere gebruik van het betaalsysteem van Mollie om betalingen te verwerken. Mollie heeft een vergunning voor betaaldienstverlening van De Nederlandsche Bank N.V. Indien de Gebruiker Ideal, SEPA (direct debit), PayPal, Mastercard of VISA als betaalmethode selecteert gaat de Gebruiker een facturatieovereenkomst aan met Stichting Make Some Noise Kids.

Artikel 8 Licentie

8.1 Door een lidmaatschap af te sluiten op de Dienst van Make Some Noise Kids komt er een transactie tussen Gebruiker en Make Some Noise Kids tot stand waarbij Gebruiker na betaling met betrekking tot de Content van Make Some Noise Kidsclub een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet sub-licenseerbare licentie verkrijgt om de Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (tenzij anders overeengekomen) in Nederland op een apparaat te bekijken.
8.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven of expliciet overeengekomen, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.
8.3 Ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt Make Some Noise Kids zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. Make Some Noise Kids noch de licentiegevers van Make Some Noise Kidsclub zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer Make Some Noise Kids dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal Make Some Noise Kids de Gebruiker hierover vooraf informeren.
8.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om, tenzij expliciet anders overeengekomen, de Content openbaar te maken anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enige wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde.
8.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan om de Dienst te gebruiken buiten Nederland, behalve tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland en voor zover dit is toegestaan door licentiegevers van Content.
8.6 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of geldende regels handelt en/of Content zonder voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar maakt, ter beschikking stelt aan derden en/of distribueert zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot materiële en immateriële schade op de Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) de Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, Gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en de software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij Make Some Noise Kids en/of de licentiegevers van Make Some Noise Kids. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden of expliciet vooraf schriftelijk overeengekomen.
9.2 Make Some Noise Kids verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 8 toegezegde licentie te verlenen. 9.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van Make Some Noise Kids of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruikers opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van Make Some Noise Kids of haar leveranciers/licentiegevers. 9.4 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door Make Some Noise Kids en/of haar licentiegevers om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om: – de Content of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub-)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot het delen van de Content door het verstrekken van de daartoe benodigde gegevens; – te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) Content en/of computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Make Some Noise Kidsclub aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen; – de Content aan te passen, veranderen, vertalen of afgeleide werken van de Content te vervaardigen; – het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat; – de Content en/of het bestand waarmee de Content wordt aangeboden aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals maar niet beperkt tot Cd’s, Dvd’s, Blue Ray, USB-sticks etc. of welke andere in de toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Make Some Noise Kids sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Make Some Noise Kids. Make Some Noise Kids verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van de Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van Make Some Noise Kids aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.
10.2 Make Some Noise Kids kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van haar marketing uitingen zoals trailers, synopsis etc. In geen geval zullen Make Some Noise Kids en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen ten aanzien van deze Content.
10.3 Ieder aanbod van Make Some Noise Kids, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content ter beschikking te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend. Zie tevens hetgeen vermeld is onder artikel 4.1.
10.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door Make Some Noise Kids ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.
10.5 Make Some Noise Kids is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Adyen B.V., de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van Make Some Noise Kidsclub.
10.6 Onverminderd hetgeen bepaald is in dit artikel dient de Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover Make Some Noise Kids op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Make Some Noise Kids voor het verlenen van haar Diensten van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Make Some Noise Kids in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten danwel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Make Some Noise Kids gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Make Some Noise Kids kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12 Beëindiging

12.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of Make Some Noise Kids het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft Make Some Noise Kids het recht om, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties verschuldigd is geworden; en/of (ii) de licentie als genoemd in artikel 8 te doen beëindigen; en of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.
12.2 Make Some Noise Kids behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal Make Some Noise Kidsclub Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de Transactie of de Dienst.

Artikel 13 Toepasselijke voorwaarden

13.1 Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere (algemene) voorwaarden, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Make Some Noise Kidsclub ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen.
13.2 Door gebruik te maken van de Dienst door onder meer maar niet beperkt tot het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website, aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
13.3 Make Some Noise Kids behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden.
13.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid va de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en Make Some Noise Kids is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.